Privacy
verklaring

Privacyverklaring

Privacy
verklaring

Privacy verklaring Kraamburo PVG B.V.

1. Inleiding
1.1. Deze privacy verklaring beschrijft de manier waarop Kraamburo PVG B.V. (KvK 60662344) omgaat op het gebied van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

1.2. Om op een verantwoorde manier zorg te verlenen heeft Kraamburo PVG persoonlijke informatie van je nodig. Kraamburo PVG registreert deze gegevens. Je bent verplicht om gegevens te verstrekken ten behoeve van de zorgverlening.

1.3. Kraamburo PVG respecteert je privacy en doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we jouw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met toepasselijke privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

1.4. De privacy verklaring is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiele) klanten en van gebruikers van onze websites, apps en andere diensten. Deze verklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacy verklaring vind je altijd op onze website.

2. Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kun je persoonsgegevens invoeren en laat je bepaalde gegevens achter. Kraamburo PVG verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van het type dienst dat je afneemt en de functionaliteiten op onze website die je gebruikt. Kraamburo PVG verwerkt bijvoorbeeld alleen je mailadres indien dit noodzakelijk is voor de aanmelding van kraamzorg of communicatie met ons.

3. Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten die Kraamburo PVG aanbiedt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

(a) Voor- en achternaam (b) adresgegevens
(c) telefoonnummer
(d) e-mailadres

(e) functie/beroep
(f) geboortedatum
(g) geslacht
(h) bankrekeningnummer
(i) technische gegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en

uw surfgedrag op onze website(s)
(j) gegevens noodzakelijk voor het correct kunnen verwerken van een aanmelding voor en leveren

van kraamzorg, waaronder BSN, de betrokken eerste- of tweedelijns verloskundige,

zwangerschapsgegevens en de uitgerekende datum van het kind.
(k) gegevens uit de kraamperiode zoals temperatuur, gewicht, voeding, etc.

4.
Kraamburo PVG mag jouw persoonsgegevens alleen verwerken indien er relevante grondslagen voor zijn voor andere, dan onder 4. genoemde doeleinden, worden gebruikt.

Wij verwerken de onder 3. genoemde gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die je gebruikt):

(a) om het voor jou mogelijk te maken gebruik te maken van diensten van Kraamburo PVG (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om de uitvoering van de overeenkomst uit te voeren);

(b) facturatie te verzorgen en betalingen te administreren;
(c) evaluatie van zorgverlening;
(d) uitvoeren van sollicitatieprocedures;
(e) om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website van

Kraamburo PVG
(f) het periodiek meten en aanleveren van geanonimiseerde gegevens in het kader van

Doeleinden

verantwoorde zorg

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
5.1. Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Kraamburo PVG worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. Deze (sub)verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Kraamburo PVG en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw persoonsgegevens. Deze (sub)verwerkers zien wij als derde partijen.

5.2. Kraamburo PVG verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend met de volgende grondslagen:

(a) de uitvoering van onze overeenkomst met jou
(b) om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) expliciete ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. (d) naleving van Meldcode Kindermishandeling (vitaal belang)

5.3. Indien Kraamburo PVG jouw persoonsgegevens aan een derde verstrekt, zorgen wij ervoor dat jouw gegevens niet voor andere, dan onder 4. genoemde, doeleinden worden gebruikt, tenzij wij van jou van te voren je expliciete toestemming hebben verkregen. Alle verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersregister, waarin onder andere is afgesproken dat jouw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden met uitzondering van wettelijke bewaartermijnen. Aan een derde partij worden daarnaast ook strikte eisen gesteld ten aanzien van het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Dit wordt vastgelegd in verwerkersovereenkomsten met deze partijen.

5.4. Onder derden worden niet verstaan de partijen binnen de keten, degene die namens en/of in opdracht van Kraamburo PVG betrokken zijn bij levering van de zorg of evaluatie van geleverde diensten.

5.5. Met zorgverleners binnen de keten (jouw huisarts, jouw gynaecoloog, jouw eerste, of tweedelijns verloskundige, verpleegkundige, kinderarts en jouw consultatiebureau) worden zwangerschaps- en medische gegevens uitgewisseld en aangeleverd voor het optimaal bewaken van jouw gezondheid.

5.6. De gegevens van de pasgeborene die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de neonatale screening worden aan de divisie Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD doorgegeven. Aan het einde van het kraambed vindt een schriftelijke (en waar nodig mondelinge) overdracht aan de JGZ plaats. De inhoud van deze overdracht bespreekt de kraamverzorgende met je.

6. Beveiliging en bewaring
6.1. Kraamburo PVG neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te beperken en/of tegen te gaan. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde geautoriseerde personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via administratie@kraamburopvg.nl

6.2 De medewerkers van Kraamburo PVG die je tijdens jouw zwangerschap en in de kraamtijd spreekt houden jouw benodigde gegevens bij in een zorgplan. De medewerkers zijn tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’). Wel is het zo dat het voor collega’s nodig kan zijn om in jouw dossier te kijken, maar dit gebeurt alleen wanneer het een bijdrage levert aan goede zorg.

6.3. Kraamburo PVG bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien wij jouw gegevens (of gedeelten daarvan) langer moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

7. Cookies en profilering
7.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op je computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je de website van Kraamburo PVG bezoekt. Op de website van Kraamburo PVG worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kan eenvoudiger door de betreffende website worden genavigeerd.

7.2. Daarnaast zal Kraamburo PVG gebruik maken van analytische en marketing cookies om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics, waarbij jouw gegevens geanonimiseerd zijn. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van je apparaat, wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Het al of niet toestaan van cookies kun je wijzigen in de instellingen van uw browser.

8. Websites van derden en social media
8.1. De website van Kraamburo PVG bevat verwijzingen naar andere websites, zoals hyperlinks. Kraamburo PVG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens door die websites. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

8.2. De social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken zoals Facebook. Indien je op deze knoppen klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacy verklaringen van desbetreffende social media netwerken om te zien hoe deze netwerken met je gegevens omgaan.

8.3. Zoals wij omgaan om jouw privacy, verwachten we ook dat je met de privacy van onze medewerkers om gaat. Het maken van beeld- en geluidsopnames en plaatsing op social media is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming en duidelijke afspraken.

9. Jouw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
9.1. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw (eventuele) toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kraamburo PVG en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

9.2. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevens-overdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@kraamburopvg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

10. Klachten
Kraamburo PVG hoort het graag indien je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Als je vermoedt dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywetgeving, dan kun je een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

11. Contact met Kraamburo PVG
Als je naar aanleiding van deze verklaring contact met Kraamburo PVG wilt opnemen, dan kan dat met Lilly Wellen via administratie@kraamburopvg.nl, 0485-454328 of per post (Voordijk 22, 5454 GB te Sint Hubert)